حضور شرکت ابتکار الکتریک قومس در هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت و نمایشگاه جانبی

شرکت ابتکار الکتریک قومس با دو محصول شبیه ساز پست های فشار قوی و شبیه ساز رله و حفاظت در نمایشگاه جانب هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون که در تاریخ 19و20 دیماه 1402 در محل دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد،شرکت نمود و آخرین ویرایش شبیه ساز پست های فشار قوی و رله و حفاظت ،ارائه شد.در نمایشگاه که با همکاری برق منطقه ای سمنان برگزار گردید ،مدیر عامل و معاونین و کارشناسان شرکت برق منطقه ای سمنان و سایر برق منطقه ای ها و اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود و معاونین و مدیران شرکت توانیر و مدیریت شبکه ،ضمن بازدید از شبیه سازهای مذکور،نحوه بکارگیری هر چه بیشتر نرم افزار های فوق در شرکت های برق منطقه ای و دانشگاه مورد بررسی قرار دادند.
همچنین کارگاهی با عنوان معرفی شبیه ساز رله و حفاظت نیز توسط مهندس چیت گران ارائه شد و که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .

.

2024-01-23T11:54:18-01:00