برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان

2020-04-14T17:39:59+00:00