بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر به همره تعدادی از کارشناسان و مدیران این شرکت با حضور در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان، ضمن بازدی از بروژه تحقیقاتی این معاونت در نشستی با مدیران و کارشناان به گفتگو پرداخت.

2020-04-14T17:20:59+00:00