اعضای شرکت

اعضای شرکت2019-10-29T02:33:16-01:00

شرکت ابتکار الکتریک طراحی و ساخت و آموزش شبیه سازهای آموزشی را با همکاری متخصصین بهره برداری، دیسپاچینگ ،رله و حفاظت وایمنی انجام می دهد.