گالری

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای روسای ادارت بهره برداری برق منطقه‌ای فارس

2017-11-01T07:34:17-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای روسای ادارت بهره برداری برق منطقه‌ای فارس2017-11-01T07:34:17-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان

2020-04-14T17:39:59+00:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان2020-04-14T17:39:59+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

2020-04-14T17:18:54+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان2020-04-14T17:18:54+00:00