فعالیت ها

برگزاری سومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس

2020-04-09T19:50:38+00:00

برگزاری سومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس2020-04-09T19:50:38+00:00

برگزاری دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس

2017-11-22T09:24:35-01:00

برگزاری دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس2017-11-22T09:24:35-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای روسای ادارت بهره برداری برق منطقه‌ای فارس

2017-11-01T07:34:17-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای روسای ادارت بهره برداری برق منطقه‌ای فارس2017-11-01T07:34:17-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان

2020-04-14T17:39:59+00:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان2020-04-14T17:39:59+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

2020-04-14T17:18:54+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان2020-04-14T17:18:54+00:00

سمینار معرفی «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در شرکت مدیریت شبکه برق ایران (IGMC)

2020-04-14T17:55:55+00:00

سمینار معرفی «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در شرکت مدیریت شبکه برق ایران (IGMC)2020-04-14T17:55:55+00:00

حضور در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران – نمایشگاه بین المللی تهران

2020-04-14T19:01:49+00:00

حضور در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران – نمایشگاه بین المللی تهران2020-04-14T19:01:49+00:00